Regulamin Sklepu Internetowego Rybniczanki w Biznesie.pl

 

Sklep internetowy RybniczankiwBiznesie.pl działający pod adresem https://rybniczankiwbiznesie.pl (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy RybniczankiwBiznesie.pl”) jest platformą informatyczną prowadzoną przez przedsiębiorcę: Sabinę Cieślar, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ONAWBIZNESIE.PL Sabina Cieślar z siedzibą w Rybniku, pod adresem: 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miejski Orzesze, NIP: 6351548962, REGON: 360286813, tel. 795 617 656, e-mail: kontakt@rybniczankiwbiznesie.pl,

zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”.

OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W REGULAMINIE POJĘĆ:

a. Klient – osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub też zamierza to uczynić.
b. Strona Produktu – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Produktu.
c. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Produktów, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub zamierza to zrobić.
e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl, określające rodzaj i liczbę zamówionego Produktu, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.
g. Produkt – produkt wirtualny oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl. Produktem może być: udział w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę, szkolenie ogólne lub szkolenie indywidualne organizowane przez Sprzedawcę lub przy współudziale partnerów / osób trzecich, pakiet sponsorski, pliki multimedialne.

h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl.

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://rybniczankiwbiznesie.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Produktów. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: ONAWBIZNESIE.PL Sabina Cieślar z siedzibą w Rybniku, pod adresem: 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miejski Orzesze, NIP: 6351548962, REGON: 360286813.
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
a. adres email: kontakt@rybniczankiwbiznesie.pl
b. formularz kontaktowy na stronie https://rybniczankiwbiznesie.pl/kontakt/
c. telefon (48) 795 617 656
d. komunikator Skype: onawbiznesie
4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 2 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientem Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://rybniczankiwbiznesie.pl
3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania zapytań.
4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu Produktu, który Klient zamierza nabyć, w szczególności określenie jego nazwy oraz ilości danego Produktu (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Produktu polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Kupuję i płacę” a następnie wskazuje sposób płatności oraz potwierdza zamówienie. Możliwe jest także złożenie zamówienia mailowo, telefonicznie lub przez komunikator Skype. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl Klient wskazuje:
a) zamawiane Produkty,
b) ilość zamawianych Produktów (w szt.),
c) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia chęci jej otrzymania,
d) sposób płatności.
6. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

§ 3 – CENY PRODUKTÓW

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Produktach na stronie Sklepu RybniczankiwBiznesie.pl i sprzedaje w/w Produkty za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy https://rybniczankiwbiznesie.pl
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl zamieszczone przy Produktach:
a) są cenami brutto,
b) podawane są w złotych polskich.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru produktów i ich ilości.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4 – WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Produkt dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez pocztę elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy. Potwierdzenie złożenia zamówienia i / lub potwierdzenia wykonania płatności jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji zamówienia / dokonania zakupu.

2. W przypadku niedostępności zamówionego przez Klienta Produktu lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Produktów od dostawców / partnerów Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer przez niego wskazany.
3. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu e-mailowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 5 – ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu:

a. nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem wydarzenia,

b. nie później niż na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem szkolenia ogólnego,

c. nie później niż na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem szkolenia indywidualnego.

Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie lub zmiany ilości uczestników wydarzenia lub szkolenia. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów już wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient winien kontaktować się ze Sprzedawcą, w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej rybniczankiwbiznesie.pl, mailowo bez ograniczeń czasowych, telefonicznie lub przez komunikator Skype: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.

§ 6 – FORMY PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a) korzystając z elektronicznych systemów płatności TPay,
c) wykonując przelew na konto firmowe Sprzedawcy,
d) w przypadku wykupienia udziału w wydarzeniu biznesowym – bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia na miejscu gotówką, w tym przypadku obowiązuje wcześniejsza rejestracja (najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem) i poinformowanie o takiej formie płatności.
2. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

§ 7 – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie nie późniejszym, niż

a. 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem wydarzenia,

b. 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia ogólnego,

c) 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia indywidualnego.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, na adres:

kontakt@rybniczankiwbiznesie.pl

lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej rybniczankiwbiznesie.pl w zakładce: „Kontakt”.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 8 – OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sabina Cieślar, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ONAWBIZNESIE.PL Sabina Cieślar z siedzibą w Orzeszu, pod adresem: 43-188 Orzesze, ul. Boczna 6, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miejski Orzesze, NIP: 6351548962, REGON: 360286813.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym RybniczankiwBiznesie.pl i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub przesłać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do Administratora danych osobowych, wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej rybniczankiwbiznesie.pl w zakładce „Kontakt”.

§ 9 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl, jest powszechnie dostępny na stronie https://rybniczankiwbiznesie.pl/regulamin-sklepu/ Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Dostępność informacji o Produktach na stronach Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego RybniczankiwBiznesie.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej http://rybniczamkiwbiznesie.pl/regulamin-sklepu/ zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
14. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.